måndag 29 december 2014

Örebros skolor behöver mer resurser

Snart kan vi alla glädjas över att fira in ett nytt år. För skolorna i Örebro innebär dock år 2015 ännu ett år av nedskärningar. 17 miljoner är den besparing som skolan ska genomföra. På vad de ska spara har Socialdemokraterna ännu inte svarat.

Skolans resurser minskas samtidigt som 27% av eleverna inte har godkända betyg i alla ämnen efter skolår nio. Nedskärningen drabbar en verksamhet som ligger på en föga snickrande plats 274, av 290, i Lärarförbundets granskning av kommuners resurser till skolan. Denna dåliga prioritering från Örebros styrande majoritet är anmärkningsvärd.

Ett argument som används är att en stor del av kommunens pengar går till skolan och att skolan måste se till att göra det bästa möjliga med de resurser som skolan har. Men, som politiker måste man också lyssna på verksamheten. Alla jag pratar med ute på skolorna i Örebro anser att resurserna är knappa. Skolorna vänder på slantarna, personalen går stundtals på knäna och det är många som berättar att resurserna till elever i behov av särskilt stöd inte räcker. Örebros skolor behöver mer, inte mindre resurser!

För Nya Moderaterna börjar allt med barnen och därför prioriterade vi i vår budget för 2015 att ge skolan 30 miljoner mer än vad Socialdemokraterna gör. För oss är det viktigt att förskolans grupper och skolans klasser blir mindre, att barn får rätt till mer tid i förskolan, att elever kontinuerligt får träffa en studie- och yrkesvägledare, att resurser finns till ett förebyggande arbete mot mobbing och kränkningar samt att det drogförebyggande arbetet får en rejäl förstärkning. Ska detta bli möjligt räcker det inte med ord – pengar måste avsättas.

Satsningarna på färre barn och elever per grupp skapar möjlighet för fler elever att klara sig genom skolan med fullgoda kunskaper. Skolans målsättning är att ge varje elev förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Har skickliga pedagoger något färre elever att hantera så kommer detta uppdrag bli enklare.

Elever måste tidigt få insikt i att de vägval som de gör under sin skolgång har betydelse. Nya Moderaternas satsning på att garantera elever, från skolår sju t.o.m. gymnasiet, ett årligt samtal med en studie- och yrkesvägledare kommer göra att fler elever gör kloka och medvetna val om sin framtid.

Barn och unga har det många gånger tufft idag. Höga krav på hur de upplever att de ska vara, prestera och agera gör att vissa elever mår dåligt. Vi hör hemska historier om kränkningar, om droger och subkulturer som vi vuxna har svårt att hantera. Här behöver skolan få resurser för att agera. Vi tror att elevhälsan behöver stärkas, vi lägger tre miljoner på insatser mot mobbning och ökad vuxennärvaro och vi gör en kraftsatsning på fem miljoner för att Örebros skolor ska bli drogfria.

Jag är bekymrad över den skola som vi erbjuder eleverna i Örebro. Mycket bra händer, mycket är på gång, vi har massor med bra pedagoger och skolledare samt ett utvecklingsarbete med hög nivå. Men, det är för få elever som klarar skolans mål.
Nya Moderaterna anser att resurserna till Örebros skolor måste stärkas så att varje skola klarar uppdraget att ge varje elev förutsättningar för att nå sin fulla potential.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar