söndag 27 maj 2018

Nya regler för förskola landar fel

I veckan som kommer ska vi ta beslut om nya regler för förskolorna i Örebro. Det är bra att vi politiker funderar kring öppettider, säkerhet och hur många förskollärare det ska finnas per avdelning. Det är också bra om vi är överens om denna typen av dokument så att reglerna håller över tid.

Antalet förskollärare har vi varit oense om men efter att bl.a. vi moderater reagerade starkt på förslaget att det dög med en förskollärare per två avdelningar har socialdemokraterna ändrat sig. Nu står det att det ska finnas minst en förskollärare per avdelning. Det är bra!

Jag anser att ambitionen ska vara att det jobbar två förskollärare på varje avdelning men med dagens brist på förskollärare så är skrivningen minst en per avdelning helt OK. Det viktiga är dock att den förskollärare som jobbar ensam på en avdelning får tid till samverkan med andra förskollärare på förskolan. Det är förskollärarna som har ansvar för det pedagogiska innehållet och att de får diskutera det uppdraget och de utmaningar som finns är en förutsättning för en verksamhet med bra kvalité.

Det vi moderater vänder oss emot är att förskolechefen, och inte föräldrarna, ska bestämma när de så kallade 15-timmars-barnen ska vara på förskolan. (Är man barnledig eller arbetslös så får barnen ändå vara 15 timmar per vecka i förskolan.) För oss moderater är det självklart att det finns en diskussion mellan förskola och föräldrarna om när det är bäst för barnen att vara i förskolan. Men att förskolechefen ska få sista ordet i detta är för oss oacceptabelt.

Jag är övertygad om att föräldrar vill sina barn väl. Jag tror också att de flesta, efter resonemang om när på dagen verksamheten är bäst för barnen, kommer fram till tider som passar för alla. Men, är det så att det förskolan anser inte passar den enskilda familjen så måste föräldrarna få bestämma. Annars riskerar vi att familjer väljer bort förskolan och det förlorar barnen i Örebro på!

fredag 18 maj 2018

S misslyckas med skolan

Med buller och bång gick Örebros politiska ledning i veckan ut och meddelade att de får 52,7 miljoner från staten till Örebros skolor. Visst är det bra, dock ingen nyhet och heller inte enkom positivt för skolorna.

Skolorna i Örebro behöver arbetsro, tydlighet från politiken och långsiktiga förutsättningar för sin verksamhet. Detta framkom tydligt när jag, tillsammans med andra politiker, träffade rektorer i veckan. 

Att så mycket som 20% av skolornas budget kommer från diverse utpytsade statsbidrag är inte bra. Speciellt som bidragen ska sökas och därmed orsakar merarbete och skapar stor osäker kring vilka pengar man har för sin verksamhet.

Dessutom är stora delar av de statsbidrag vi får sånt som ges till kommuner med problem. Visst, det är bra att staten ger pengar till de som har problem. Men det är över huvud taget inte bra att Örebro spelar i lägsta division när det handlar om skolresultat! 

Nej, något pris för bästa skolkommun kommer den här kommunledningen inte att få! 

I veckan fick vi på Grundskolenämndens möte en genomgång av hur det ser ut inför skolavslutningen med elevernas resultat. Det visar sig att hela 24% av niorna, 276 elever, riskerar att inte komma in på gymnasiet. Det är väldigt många elever och inget annat än ett stort misslyckande för socialdemokraterna i Örebro. 

Nej, något skolparti har socialdemokraterna aldrig varit. Att på kommunal nivå sprida ut skolans uppdrag på massor av annat än just kunskap är ett misstag och det är eleverna som får betala priset. 

fredag 11 maj 2018

Lika för alla

I dagarna två samlas 2400 moderater i Göteborg för vårt Sverigemöte som i år, med fyra månader kvar till valet, också är valkonvent. 

Det är så kul och energigivande att samlas, peppas av tal från våra främsta företrädare, sätta budskapen inför valet, lyssna på intressanta seminarier och fram för allt att träffa moderater från hela landet. 

Det viktigaste för dagen var budskapet som vi går till val på - Lika för alla - Vi vill ha ett Sverige som är en öppen men inte kravlös gemenskap där rättigheter, skyldigheter och möjligheter gäller lika för alla. 

Arbetslinjen ska gälla lika för alla. Lagen och rättstryggheten ska gälla lika för alla. Alla barn ska få en bra start i livet. Varje barn ska få hjälp att lyckas i skolan där vi vill ge lika möjligheter för alla.

Elisabeth Svantesson pratade idag om att alla barn ska få förutsättningar att göra sin livsresa. Det börjar i skolan med skickliga lärare som ställer krav och har förväntningar på varje elev. Det handlar om en skola som fokuserar på kunskap och i samband med det föreslår vi att eleverna får en timmes mer matte i skolan.

Vidare ska vi prata om problem när det är problem och inte säga att det är utmaningar. I dagens skola måste vi ta tag i problemet med att allt för många elever inte når kunskapsmålen, att elever känner otrygghet och att allt för många flickor hålls tillbaka i sin kunskapsresa medan pojkarna tillåts halka efter.

tisdag 1 maj 2018

Första maj

Idag är det första maj och dagen tillägnas arbetarrörelsen. Eller gör den det? Själv sitter jag på landet, njuter av ledigheten och försöker förbereda kommande dagars möten. 

Jag funderar också en del över hur socialisterna år efter år demonstrerar och lyckas samla skarorna oavsett om de styr landet eller ej. Det är fascinerande detta, att demonstrera mot sig själv....

I år önskar jag att man sluter upp för alla barn som inte klara skolan. Protesterar kraftfullt mot bristande resurser, mot att lärare tvingas göra så mycket annat än att undervisa och mot skolor som år efter år misslyckas med sitt uppdrag. 

För det är de så kallade arbetar-barnen som drabbas när skolan misslyckas. Elever som kommer från studieovana hem har det svårare i skolan och denna orättvisa borde Sveriges alla socialdemokrater skandera emot idag! 

Vidare borde de ifrågasätta varför den egna regeringen och de kommuner där de själva styr misslyckas så kapitalt med detta viktiga uppdrag!

Skolan är nyckeln till så mycket. Klarar man skolan så ligger världen öppen. Då är valen och möjligheterna många. 


onsdag 18 april 2018

Vårkampanj

Våren är här och som vanligt har vi moderater vårkampanj i hela Sverige. I år testar vi också organisationen inför valet så det är extra tryck på oss alla att vara ute och möta väljarna.

För egen del tycker jag att kampanj är det roligaste i mitt politiska engagemang. Jag älskar att möta örebroarna och då speciellt när vi knackar dörr! Det är något visst med att höra vad människor anser att vi ska fokusera på och vad de tycker om de förslag vi presenterar. Argumenten vässas och vi får med oss en hel del goda förslag.

I vårens kampanj är vårt fokus på en hoppfull framtid för Sverige. Vi har stora problem och dessa ska vi presentera lösningar på men Sverige är ett fantastiskt land och det finns hopp.

När det gäller skolan pågår det en massa bra saker ute i våra skolor och klassrum. Problemet i Örebro är att så många som 25% av eleverna inte klarar godkända betyg i alla ämnen när de slutar grundskolan. Detta är en reell framtidsfråga som vi måste lösa!

Hoppet i detta är att det finns massor av forskning och beprövad erfarenhet att nyttja för att skolorna ska klara kunskapsuppdraget. Vi måste helt enkelt göra mer av det vi vet fungerar!

I Örebro lyfter vi fram följande punkter för skolan under vårkampanjen:

·         Undervisningen ska fokusera på kunskap, inte flum. Eleverna ska lära sig att ta in, värdera och bearbeta information, att arbeta strukturerat och att prestera självständigt.

·         Alla människor är olika. Undervisningen ska individanpassas och elever som behöver särskilt stöd ska få det tidigt.

·         Alla grundskole- och gymnasieelever ska få kvalificerad studie- och yrkesvägledning.

·         Sverige behöver fler företagare. Skolan ska lära ut entreprenörskap, skatteregler och grundläggande företagsekonomi.

·         Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och vara anpassade efter arbetsmarknadens behov. Det ska finnas en tvåårig yrkesskola som ett alternativ till det treåriga gymnasiet.   
 

torsdag 12 april 2018

Välkommet besked om 2-årig yrkesskola

Äntligen kom i veckan ett gemensamt besked från Alliansen om förslag på en två-årig yrkesskola på gymnasiet!
 

Jag har sedan förändringen från två till tre års studier för yrkesprogrammen i gymnasiet varit kritisk. Jag tror att tvånget till studier, som det upplevs av många, slår ut och skrämmer bort elever. Jag är övertygad om att många elever som är praktiskt lagda med detta förslag kommer få så mycket bättre förutsättningar att klara en gymnasieutbildning.

Nu är dock denna tvååriga yrkesutbildning främst menad för de som är 16 till 21 år och som inte har behörighet till nationellt gymnasieprogram samt till nyanlända. Men det är ett steg i rätt riktning. Dessa elever får en reell chans till att få en utbildning som leder till jobb.

Förslaget som presenteras innehåller mer än detta. Exempelvis så handlar det om att alla gymnasieprogram ska kunna erbjuda högskolebehörighet men att det inte ska vara obligatoriskt på yrkesprogram. Vidare att stärka gymnasiet introduktionsprogram så att varje elev får individuella mål och ett tydligt avslut på programmet.

Ytterligare ett välkommet besked är att lyfta studie- och yrkesvägledningen. Om det har vi Örebromoderater pratat länge - Vi vill garantera elever samtal med en studie- och yrkesvägledare varje år. I Alliansens förslag ska studievägledningen öka under högstadiet och vägledarna ska få vidareutbildning och bättre verktyg för att stötta eleverna i deras val av gymnasieprogram.

Att ha en gymnasieutbildning är idag nästan en förutsättning för att komma i arbete. Därför känns det extra bra att Alliansen nu har en gemensam politik som ger fler unga förutsättningar att klara gymnasiet. tisdag 27 mars 2018

Mobiltelefoner i skolan

Tänk om socialdemokraterna ägnade sig åt beslut som skulle göra verklig skillnad i skolan istället för den populism som präglar förslaget om förbud mot mobiltelefoner. Detta är enligt min mening ett tråkigt slag i luften. 

Huruvida elever ska ha sina mobiler på lektionerna är en ordningsfråga som varje lärare, rektor, skola själv kan och bör ta beslut om. Dessutom kan ju en mobiltelefon vara ett riktigt bra hjälpmedel på lektionen.

Men, säkert finns det väljare som går på enkla lösningar och tror att detta kommer lösa skolans utmaningar…

Jag önskar att vår S-regering istället kunde föreslå mer tid i skolan, eller kanske förbud mot annat fokus i skolan än på att varje elev ska utvecklas till sin fulla potential? Det skulle göra skillnad!

Nej då ger jag mer på Ulf Kristersson som idag slog ett slag för att mer måste göras för att barn och unga som har fått en tuff start i livet ska lyckas. Det handlar exempelvis om att ge barn vars föräldrar får försörjningsstöd eller som är arbetslös mer tid i förskolan. Och om att korta väntetiderna i vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Läs mer om förslagen här

Det ska vara ordning och studiero i skolan. Med detta ska vi från politikens sida vara tydliga. Vilka regler som ska gälla, beträffande mobiltelefoner och annat, är dock upp till varje skola att bestämma!