onsdag 19 september 2018

När får Örebro rätt utmärkelse?

Idag meddelas att Örebro kommun vunnit ännu ett pris. Denna gång för att vi är en hållbar skolmatskommun. Det är riktigt bra och ett stort grattis är på sin plats. Vi vet alla hur viktig skolmaten är och att den dessutom anses bra för klimatet ska alla som jobbar i våra skolkök ha en eloge för.

Som skolpolitiker i opposition kan jag dock inte låta bli att lite kritisk undra när priserna som gör skillnad på riktigt kommer. När får vi pris som bästa skolkommun? Eller när kan vi stolt visa upp att alla våra elever är behöriga till gymnasiet? När kan föreningen Friends komma till Örebro och uppmärksamma att varje elev känner sig trygg i skolan varje dag?

Nej dessa priser kommer vi inte få så länge fokus ligger på så mycket annat än att nå kunskapsresultaten i Örebros skolor. Vi kommer aldrig få trygghets-priset så länge vi har en kommunledning som anser att målet ska vara något annat än att varje elev ska känna sig trygg varje dag.

Tyvärr har vi en lång väg att vandra när det gäller kunskapsresultaten i Örebros kommunala skolor och dessutom går utvecklingen bakåt istället för framåt. Förra läsåret avlutades med att så många som 294 elever, 25%, inte kom in på gymnasiet och att 269 elever, 24%, i sexan inte klarade minst godkända betyg i de så kallade basämnena, svenska, engelska och matte.

Med dessa kunskapsresultat bör alla resurser gå till att lösa problemen i Örebros skolor!

onsdag 5 september 2018

Fokus på välfärden

Jag är moderat för att jag tror på människors förmåga att fatta beslut över sina egna liv. För mig är det viktigt att det vi betalar in i skatt förvaltas klokt och används till rätt saker.
Jag vill att mer av örebroarna skattepengar används till vården, skolan och omsorgen för det är jag övertygad om att örebroarna förväntar sig ska fungera. Idag görs mycket som är onödigt eller kan vänta och det tar resurser från det som är viktigt att vi har pengar till.
Exempelvis ska Kulturkvarteret (en investering som just nu är uppe i 700 miljoner) inte byggas, vindkraftverken (som kommunen äger och driver med förlust) säljas och ombyggnation av gator (visst blir det fint men dyrt och svårare att ta sig fram) stoppas.
Jag är övertygad om att föräldrar förväntar sig att barnen kommer hem från varje skoldag lite klokare. Jag tror att vi alla vill att våra gamla föräldrar, om de behöver, ska få omsorg av hög kvalite och även ha inflytande över vem som kommer hem och levererar den omsorgen. Vi förväntar oss alla att vården ska finnas där när vi behöver den.
I dagens Örebro har endast var fjärde elev kunskaper nog för att komma in på gymnasiet och allt för många äldre är otrygga med omsorgen. Vårdköerna är allt för långa och tillgängligheten till våra vårdcentraler för låg. Detta är ett misslyckande som måste få ett slut.
Örebroarna måste kunna lita på kommunen!
En röst på moderaterna på söndag är en röst för valfriheten att välja skola, omsorg och vård. Vi vill ge varje skola förutsättningar att klara varje elev. Vi vill ha en omsorg med kvalité och inflytande för människor som är beroende av att få hjälp. Vi vill ha en vård som präglas av snabbhet, hög kvalité och där man får träffa samma läkare vid alla besök.
För att klara detta måste fler örebroare ha ett jobb att gå till och en kommunledning som har mod att prioritera det som är viktigt!

söndag 2 september 2018

Ett tryggt Örebro

Örebro ska vara en trygg stad. Jag tror de flesta politiker och örebroare håller med om det. Lösningarna och hur vi agerar för att komma dit är vi dock inte eniga om.

Jag tror det är viktigt att agera på flera olika plan. Först måste lagstiftningen vara på plats. Det känns skönt att mitt parti lagt förslag om skärpning av straff mot gängkriminalitet, att vara aktiv i odemokratiska organisationer, skärpning av skydd mot våldtäktsoffer och att mer måste göras mot de som angriper blåljus-personal. Detta kräver fler poliser och ett rättsväsende som har resurser vilket vi också har ny politik för.

Sedan måste mer göras lokalt. Vi föreslår att socialtjänsten i Örebro ska få mer resurser för att hantera unga som testar och använder droger. Vi anser att en organisation och resurser ska finnas för att snabbt kunna ingripa.
För om knarket, och därmed grogrunden för de kriminella gängens försörjning, försvinner blir Örebro tryggare.

Tryggheten ska också genomsyra skolans arbete. För ska vi nå målet att alla elever ska klara skolan så får ingen elev sitta och oroar sig för att bli retad, trakasserad, misshandlad och kränkt på nästa rast. Idag måste vi också bland dessa kränkningar lägga till allt som kan hända på nätet.

Jag är inte nöjd förrän varje elev känner sig trygg i skolan varje dag. Detta innebär att varje vuxen i skolan måste jobba med värdegrundsarbete hela tiden.

Skolans värdegrundsarbete är viktig för hela samhället. För tillåter vi att elever trakasserar andra elever så lär vi dem att det är OK även ute i samhället. Detta är ett svek mot barn och unga människor och främst ör det en tragedi för de som drabbas av trakasserierna.

måndag 20 augusti 2018

Skolstart

Den här veckan öppnar skolorna sina portar igen efter ett långt sommarlov. I Örebro startar även nya skolor (Änglanda, Tybblelund och Nikolai) och det måste kännas extra pirrigt för både elever och lärare när allt är nytt och möjligheterna är många att tillsammans skapa något riktigt bra.

I Örebro är vi politiskt eniga i att skolor behöver byggas och att renovering av de gamla skolorna måste göras. Pengar avsätts för att vi ska få lokaler värdiga våra barn. Det är viktigt att lokalerna är bra och ändamålsenliga. Att verka i trånga, ofräscha och dåligt ventilerade klassrum är inte förenligt med en modern skola. Jag tror också att bra lokaler lockar till sig både personal och elever.

Men lokaler är ändå bara lokaler. Det är innehåller som räknas. Att lärarna är skickliga, att ledarskapet från rektor fokuserar på kunskapsuppdraget och att värdegrundsarbetet pågår hela tiden.

Varje elev ska känna sig trygg i skolan. Varje elev ska förstå varför hen är där och vad målet med skolarbetet är. Eleverna ska veta varför svenska, matte och samhällskunskap är viktigt, hur de olika ämnena hänger ihop och förbereder dem för livet i vårt samhället.

Vi Moderater ser med oro på hur Örebros skolor kämpar för att klara sitt uppdrag. Vi ser hur elever hamnar efter och hur rektorer förtvivlat efterfrågar resurser till de elever som har behov av särskilt stöd. Vi ser också att elever som behöver extra utmaningar för att inte tappa sugen i skolarbetet lämnas till sitt öde. Vi ser lärare som sliter och kämpar för att hinna med allt de ska göra då uppgifterna är så många fler än att undervisa. Vi ser föräldrar som ifrågasätter varför deras barn inte får det de har rätt till men även de som inte alls är närvarande i sina barns skolarbete.

Trenden med sjunkande kunskapsresultat i Örebros skolor måste brytas. Varje elev är värd att varje dag mötas av skickliga lärare som ser den enskilda elevens behov. Skolans kunskapsuppdrag måste sättas i första rummet och resurser för detta måste finnas.

Under de senaste åren har Socialdemokraterna i Örebro sparat på skolan. Vi Moderater har varje år sagt nej till dessa besparingar.

Vi säger istället att det är dags att satsa på Örebros elever!  onsdag 15 augusti 2018

Bokslut för S i Örebro

Mandatperioden är snart slut, valet står för dörren och det kan vara på sin plats med ett par kommentarer om hur jag anser att Socialdemokraterna har hanterat Örebro. 
 
Som Örebroare tror jag att man förväntar sig att pengarna man tjänat och sedan betalar in i skatt används väl och att saker och ting sedan ska fungera. Man vill att eleverna ska lära sig saker i skolan, att de äldre ska få omsorg, att människor i behov av hjälp och stöd får det i tid och att det ser snyggt och välskött ut i vår stad.
 
Om min tes håller så har våra skattebetalare all anledning att tänka till inför det stundande valet. För de betalar sedan 2016 mer i kommunalskatt utan att varken kvalitén eller servicen från kommunen har ökat…
 
Under den här mandatperioden har kunskapsresultaten i skolan gått ner och det är så många som var fjärde elev som inte har betyg för att komma in på gymnasiet. Under mandatperioden har socialdemokraterna sparat på skolan och rektorer vittnar om att klasserna måste vara stora för att de ska få ekonomin att gå ihop.
 
Under den här mandatperioden har Örebros äldre blivit illa behandlade på kommunens omsorgsboenden och de som behöver hjälp hemma tvingas släppa in allt för många olika personal i sina hem. Dessutom vill socialdemokraterna nu begränsa de äldres möjlighet att påverka vem som ska komma hem till dem och utföra den omsorg de har behov av.
 
Under den här mandatperioden har Örebros gator varit uppgrävda och mycket pengar har gått till att försämra framkomligheten för bilar och även utryckningsfordon. Det kaos som det varit, och fortsatt delvis är, att ta sig fram i vår stad är oacceptabel!  
 
Dessutom misslyckas man med integrationen och i vår stad är en stor grupp nysvenskar utan arbete. Socialdemokraterna har också valt att prioritera ett Kulturkvarter istället för skola och omsorg.
 
Inte heller har man klarat ekonomin. Det ser bra ut på sista raden med gigantiska överskott men ute i den dagliga driften (det som ger service och stöd till Örebroarna) är siffrorna röda. Skolan och omsorgen klarar sig inte på de pengar de tilldelas. Detta leder till att personalen blir stressad och pressad, sjukskrivningarna ökar och kvalitén sjunker.
 
Socialdemokraterna säger att valet handlar om välfärden – Jag kan hålla med om det men en röst på S garanterar definitivt inte välfärden i Örebro!
 
 

måndag 13 augusti 2018

Svensk skola behöver fler skickliga lärare

Svensk skola behöver fler skickliga lärare men att utbilda dem i parallella system utanför lärarutbildningarna som Kent Wallénförespråkar i en insändare i NA tycker jag är fel väg att gå.

För att locka fler till läraryrket måste vi göra några olika saker samtidigt.

Först måste vi se till att dagens lärare är nöjda med att jobba i skolan. Det handlar om att skickliga lärare ska ha bra betalt men också om att prioritera tillräckligt med resurser till skolan så att lärare får en rimlig arbetsmiljö. Om man generaliserar så jobbar lärare idag för mycket med administration, har för många elever att hantera och få möjligheter att göra karriär.

Här har vi lokala politiker ett stort ansvar men också Sveriges Riksdag i de statliga medel som fördelas till kommunerna.

Det andra som måste hanteras är att göra lärarutbildningen attraktiv. I Sverige har 30 lärosäten examinationsrätt och dessa lärarutbildningar ser i stort sett ut på 30 olika sätt. Både antalet lärosäten och bristen på en standardiserad utbildning behöver ses över. För att locka de duktigaste studenterna att välja läraryrket behöver kvalitén och antagningskraven höjas på lärarutbildningen.

Det tredje som behöver göras är att underlätta vägen till läraryrket med flexiblare regler för välutbildade människor från andra områden som söker sig till läraryrket.

Sist men inte minst måste läraryrkets status höjas. Det handlar om hur vi visar respekt för det viktiga arbete som sker i varje klassrum varje dag och att vi alla talar väl om skola och kunskap.

Vi Moderater går till val på en skola med fokus på kunskap. För att vi ska få fler skickliga lärare så behöver vi kunna bevisa att vi har en bra arbetsmiljö i dagens skola, en lärarutbildning med kvalité och att vägarna till läraryrket blir fler.

fredag 10 augusti 2018

Mer tid i skolan

På en av våra valaffischer står det: ”Sorry alla barn, men jag vill göra skoldagen en timme längre (ni kommer tacka mig när ni är äldre).” Det är Ulf Kristersson som uttalar detta vallöfte och jag håller med. Svenska elever behöver mer tid i skolan.

Även om resultaten i PISA och TIMSS 2015 pekar på en positiv trend (som beror på Alliansregeringens reformer för mer kunskap) så måste vi vidare. Vi ligger dåligt till jämfört med andra länder vilket inte är så konstigt då våra elever får nästan ett år kortare tid i grundskolan. Dessutom visar statistik från Skolverket att allt för många elever lär sig för lite.

Svenska elever är värda mer tid i skolan och därför vill vi öka undervisningen med en timme per dag från lågstadiet. För de flesta barn kommer det inte bli så stor skillnad då de redan idag är hela dagarna i skolan eftersom nästan alla i de lägre åldrarna går på fritids. Skillnaden är att de får mer undervisningstid och då med fokus på matte och svenska. Det är bra att ge alla barn möjlighet att lära sig att läsa, skriva och räkna så tidigt som möjligt!

Utöver mer undervisningstid vill göra grundskolan tioårig. Det innebär att barn ska börja skolan när de är sex år och gå fyra år i lågstadiet. På det sättet tar vi tillvara på barnens vetgirighet och låter dem möta skickliga lärare tidigt. För det är skillnad på förskoleklass där vi inte alltid har lärare som undervisar och skola.

Mer tid i skolan är bra för alla barn men speciellt bra för barnen i Örebro och Örebro län. För om Sverige ligger efter internationellt så ligger Örebro län efter nationellt. Vi behöver sätta kunskap och skola övers på ”att-göra-lista” och ge Örebros elever en reell chans att få den framtid som de är värda!