onsdag 18 oktober 2017

Skolutveckling

Det pågår varje dag en massa bra saker i Örebros skolor vilket har beskrivits i en rad artiklar i NA de senaste dagarna. Det är viktigt med positiva beskrivningar om vad som händer i skolan. Jag uppskattar speciellt artiklarna om Mellringeskolans två-lärarsystem och om matteläraren Yasha.

Att sedan oppositionen inte kommer till tals när kommunledningens strategi topp-25-2025 beskrivs tycker jag är olyckligt. Facken är kritiska och jag delar deras åsikt att det blir konstigt att kalla detta för en satsning samtidigt som varenda skola är pressad under sparbeting.

Visst är det bra att satsa på skolutveckling men att avsätta så mycket pengar till centrala satsningar medan skolorna sliter i sin vardag med att klara sin verksamhet blir inte bra. Speciellt anmärkningsvärt är att en så stor del av pengarna går till att finansiera forskning på universitetet.

Jag är övertygad om att skolorna bättre skulle klara sitt kunskapsuppdrag om det fanns mer resurser ute på varje skola att bedriva skolutveckling. De rektorer som jag träffar verkar ha full koll på vad som behövs på den egna skolan. Det kan vara specialpedagoger, mer tid för kompetensutveckling eller resurser för att klara elever med särskilda behov.

Varje skola måste gräva där de står, hitta sina utmaningar och sedan ha möjlighet att utveckla sin verksamhet. Detta är jag övertygad om att våra rektorer tillsammans med sina lärare klarar av!


onsdag 11 oktober 2017

Förstärk SYV

Moderaterna i Örebro har under flera år påpekat vikten av en bra Studie- och yrkesvägledning på våra skolor. Att eleverna får kloka råd av kompetenta SYV:ar är viktigt för att skolarbetet ska flyta på. Att stödet kommer tidigt och återkommer under grundskolan är något som vi har med Moderaternas budget för Örebro i år, liksom tidigare år.

I Lärarnas Riksförbunds rapport från juni 2017 beskrivs SYV-verksamheten och vilken utmaning det är ute i skolan. Många SYV:ar har en ohanterlig arbetssituation med allt för många elever att hantera och rektorer som inte förstår eller stöttar.

Jag tycker att politiken har ett stort ansvar. När besparingar på skolan görs så är det främst dessa kringresurser som dras ner på först. Vilket gör att skolor har minimalt med SYV:ar, vaktmästare, bibliotekarier, skolsjuksköterskor mm. Vad detta resulterar i är att lärarnas arbetssituation blir ohanterlig och i slutändan är det så klart eleverna som drabbas...


Jag har lyssnat på kompetenta studie- och yrkesvägledare som beskrivit sitt uppdrag och blivit alldeles lyrisk över hur bra det låter och vilket stöd det skulle innebära för elever i vår grundskola. Tänk om varje elev fick tillgång till detta stöd genom flera garanterade samtal under sin tid i skolan. Jag inser vilken avlastning det skulle vara för lärare som skulle få mer motiverade elever och hur många felval till gymnasiet vi skulle kunna undvika. Allt detta sparar kraft och pengar vilket bör tilltala de flesta.

Mycket kan göras lokalt i detta men det är också viktigt att frågan om mer satsning på SYV lyfts nationellt. Det måste finnas utbildning, vidareutbildning och krav på kvalité. 

På Moderaternas arbetsstämma som börjar imorgon kommer jag att föreslå att förslaget om förstärkt studierådgivningen i gymnasiet ska utvidgas så att vi Moderater även jobbar för förstärkt vägledning i grundskolan.måndag 9 oktober 2017

Skolan kräver ansträngning

På torsdag börjar Moderaternas arbetsstämma här i Örebro och jag har förmånen att sitta med i den grupp som ska förbereda stämman för beslut i utbildningsfrågor. Ett gediget och bra programförslag har kommit från partistyrelsen. Det bådar gott för svensk skola när Alliansen är tillbaka vid rodret nästa mandatperiod!

En punkt som jag har fastnat för är att kunskap kräver ansträngning. Skolan har ansvar för att stimulera varje elev att utvecklas till sin fulla potential men för att klara det måste eleven vara med och ta sin del i det ansvaret. Om detta står det ingenting i läroplanen vilket lärare har påpekat för mig flera gånger.

Lärare har uttryck sin frustration över föräldrar som ger skolan hela skulden när deras barn inte klarar av att få de betyg som förväntas. Det råder i vissa fall en avsaknad av förståelse över att skolarbetet är jobbigt och svårt. Att det krävs engagemang från eleven och stöttning från föräldrar för att eleven ska lyckas.

Därför välkomnar jag förslaget att förväntningarna på eleven ska förtydligas i läroplanen.

Sedan måste skolan sköta sin del bättre än idag. Varje elev har rätt att mötas av skickliga lärare som har höga förväntningar på dem. Studiemiljön ska präglas av lugn och ro och viktigt är att varje elev känner sig trygg i sin skola.

onsdag 4 oktober 2017

Inför aktivt skolval i Örebro

Moderaterna i Örebro har sedan länge drivit på i frågan om ett fritt skolval. För oss är det viktigt att alla elever har möjlighet att välja skola och att vi utvecklar detta till ett aktivt skolval vilket innebär att alla elever ska välja skola.

Om detta strider vi med socialdemokraterna i Örebro. De anser, trots uttalanden om att det bästa vore att begränsa möjligheten att välja skola då de menar att det segregerar elever, att socialdemokraterna visst är för i denna valfrihet. Vi är skeptiska till trovärdigheten i resonemanget då det lyser igenom att deras åsikt egentligen är att det bästa för människor är om S fördelar eleverna på våra skolor.

Elever och föräldrar gillar att själva få bestämma i vilken skola de ska gå. Denna valfrihet är det oklokt att ta bort, vilket de flesta inser. Problemet är dock att alla inte väljer. De som väljer är nöjda och har en mer positiv inställning till skolarbetet. De som inte väljer halkar efter.

Min stora invändning mot det förslag som nu ligger på bordet är att det är inbyggt en stor orättvisa i systemet. De som inte väljer skola hamnar per automatik sist i kön när skolplatserna fördelas och riskerar att hamna på en skola långt från hemmet.

När vi förändrar systemet i Örebro för hur skolplatserna ska fördelas vill jag samtidigt införa aktivt skolval. Jag vill att det tydligt ska framgå att alla ska välja skola och allt ska göras för att föräldrar och elever förstår detta och väljer skola. Jag vill att vårdnadshavare och elever ska få relevant information om kommunens skolor och om så behövs vid flera tillfällen uppmanas att välja.

Idag har vi möte och behandlar denna fråga. Jag kommer då lägga fram förslag på justeringar i riktlinjerna så att den inbyggda orättvisan mildras och elever i Örebro får aktivt skolval.

 

lördag 23 september 2017

Skolan - en viktig del i integrationen

Med ett av världens högsta skattetryck och samtidigt en välfärd som inte fullt ut klarar sitt uppdrag är det många som funderar på vart vi är på väg. Att i det läget även toppa europaligan i att ta emot människor på flykt har fått ännu fler att reagera. När etablerade politiker allt för länge inte insåg problematiken i detta drogs väljarna till Sverigedemokraterna.

Nu står vi förfärade och ser hur opinionssiffrorna hamnar "fel" och nästan desperat läggs politiken om och justeras för att få ordning och reda i förslagen inom området migration och integration. Allt detta beskrivs väl av Alice Teodorescu i dagens GP.

Jag anser att människor med annat ursprung berikar Sverige. Vi ska vara ett öppet land för människor på flykt och med vår demografiska utmaning har vi fördelen att ny arbetskraft behövs.
Men, vi måste revidera politiken nationellt och lokalt ska vi ta uppgiften om integration på allvar.

Människor som kommer till Sverige ska veta vad som förväntas av dem och vilka rättigheter de har. Här har kommunerna ett ansvar att förklara och skapa förutsättningar för människor att komma rätt. Det handlar om bostäder, skolor och stöd att komma i arbete. Alla ska förväntas att bidra och så fort som möjligt klara sin egen försörjning.

Som skolpolitiker är jag upptagen av att alla elever ska klara skolan. Detta gäller så klart även elever med utländskt bakgrund. Här måste vi ha lärarkompetens och göra det möjligt för elever med olika bakgrund att välja skola så att skolans värld på ett bättre sätt speglar samhällets.

Skolan har också ett viktigt uppdrag i integrationen i mötet med elevernas föräldrar. I många fall kan lärare och skolpersonal vara nysvenskars enda möte med det svenska samhället.

Slutligen har vi som medmänniskor alla ett ansvar i integrationen. Det görs massor men jag tror att vi kan göra mer, var och en i vår vardag. Det handlar om att lära oss mer om varandra och möta varandra med respekt.torsdag 21 september 2017

Kunskap först!

Att skolorna i Örebro misslyckas med sitt uppdrag är välkänt för många. När så många elever lämnar grundskolan utan att klara kunskapsmålen är detta ett faktum. Men att säga (eller skriva) det rent ut är inte populärt. Det irriterar skolförvaltning, rektorer och lärare som sliter och stretar för att göra ett bra jobb. Och visst förstår jag det.

Grundproblemet är, som jag ständigt skriver om, förutsättningar och målbild. Det handlar om tydligt ledarskap och vad som förväntas. Det handlar om att det vi mäter och pratar om blir gjort.

I Örebro måste vi prata och efterfråga mer kunskap. Det är i kunskapsbranschen skolan verkar och det är kunskap som hela tiden ska vara i fokus. Allt som görs inom skolans hägn ska vara en del i kunskapsuppdraget. Sånt som inte ger eleven mer kunskap ska vi inte hålla på med! 

Vi skolpolitiker bör hela tiden fråga om hur beslut vi fattar påverkar skolans kunskapsuppdrag. Om det är i linje med att varje elev ska få möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt. Vi bör också mer än vad som hörs idag fråga vad skolledarna gör för att varje elev ska ta sig vidare i sin kunskapsresa.

Dessa tankar fick jag när jag läste om Karin Stenlunds forskning som säger att eleverna måste lära sig läsa! Den handlar om hur viktigt det är att skolan hela tiden jobbar med att utveckla elevernas läsförståelse och att lärare inte tar för givet att eleverna hänger med i läsningen.  Detta är ett bra exempel på hur viktigt det är att se varje elev och fokusera på kunskap! 

tisdag 12 september 2017

Lita på rektorerna

Idag är det skolans dag och tidningarna fylls av kloka inlägg om vad som bör göras i svensk skola.

Jag håller med Lärarnas Riksförbund som på NA debatt skriver om hur viktigt det är med en bra SYV-verksamhet. Att ha studie- och yrkesvägledare som kan stötta och leda eleverna till genomtänkta val i skola är något som vi Örebromoderater har framhållit länge.

Att som Karolina Wallström (L) påpekar styra mer pengar till den enskilda skolan istället för att lita på att centrala insatser i Örebro ska veta vad som behövs på varje skola eller i varje klassrum är även det moderat politik.

Det jag vill lyfta fram denna dag är ledarskapet i skolan och att vi måste ge varje rektor mandat och förutsättningar att skapa en bättre skola. Här skriver Alf Solander bra i Dagens Samhälle. Jag håller dock inte med om att detta inte kan kombineras med målstyrning från politiken. Om vi ger skolan några få konkreta mål så anser jag att det är full förenligt med att rektorn styr sin verksamhet. Det handlar om att ha höga förväntningar och lita på att professionen klarar sitt uppdrag.

Jag anser att vi i Örebro ska styra skolan med följande mål: alla elever ska klara minst godkända betyg, alla elever ska vara trygga i skolan, elevernas meritvärden ska höjas varje år. Dessa mål ska vi nogsamt följa upp och ha förtroende för att varje rektor och lärare klarar.