måndag 20 augusti 2018

Skolstart

Den här veckan öppnar skolorna sina portar igen efter ett långt sommarlov. I Örebro startar även nya skolor (Änglanda, Tybblelund och Nikolai) och det måste kännas extra pirrigt för både elever och lärare när allt är nytt och möjligheterna är många att tillsammans skapa något riktigt bra.

I Örebro är vi politiskt eniga i att skolor behöver byggas och att renovering av de gamla skolorna måste göras. Pengar avsätts för att vi ska få lokaler värdiga våra barn. Det är viktigt att lokalerna är bra och ändamålsenliga. Att verka i trånga, ofräscha och dåligt ventilerade klassrum är inte förenligt med en modern skola. Jag tror också att bra lokaler lockar till sig både personal och elever.

Men lokaler är ändå bara lokaler. Det är innehåller som räknas. Att lärarna är skickliga, att ledarskapet från rektor fokuserar på kunskapsuppdraget och att värdegrundsarbetet pågår hela tiden.

Varje elev ska känna sig trygg i skolan. Varje elev ska förstå varför hen är där och vad målet med skolarbetet är. Eleverna ska veta varför svenska, matte och samhällskunskap är viktigt, hur de olika ämnena hänger ihop och förbereder dem för livet i vårt samhället.

Vi Moderater ser med oro på hur Örebros skolor kämpar för att klara sitt uppdrag. Vi ser hur elever hamnar efter och hur rektorer förtvivlat efterfrågar resurser till de elever som har behov av särskilt stöd. Vi ser också att elever som behöver extra utmaningar för att inte tappa sugen i skolarbetet lämnas till sitt öde. Vi ser lärare som sliter och kämpar för att hinna med allt de ska göra då uppgifterna är så många fler än att undervisa. Vi ser föräldrar som ifrågasätter varför deras barn inte får det de har rätt till men även de som inte alls är närvarande i sina barns skolarbete.

Trenden med sjunkande kunskapsresultat i Örebros skolor måste brytas. Varje elev är värd att varje dag mötas av skickliga lärare som ser den enskilda elevens behov. Skolans kunskapsuppdrag måste sättas i första rummet och resurser för detta måste finnas.

Under de senaste åren har Socialdemokraterna i Örebro sparat på skolan. Vi Moderater har varje år sagt nej till dessa besparingar.

Vi säger istället att det är dags att satsa på Örebros elever!  onsdag 15 augusti 2018

Bokslut för S i Örebro

Mandatperioden är snart slut, valet står för dörren och det kan vara på sin plats med ett par kommentarer om hur jag anser att Socialdemokraterna har hanterat Örebro. 
 
Som Örebroare tror jag att man förväntar sig att pengarna man tjänat och sedan betalar in i skatt används väl och att saker och ting sedan ska fungera. Man vill att eleverna ska lära sig saker i skolan, att de äldre ska få omsorg, att människor i behov av hjälp och stöd får det i tid och att det ser snyggt och välskött ut i vår stad.
 
Om min tes håller så har våra skattebetalare all anledning att tänka till inför det stundande valet. För de betalar sedan 2016 mer i kommunalskatt utan att varken kvalitén eller servicen från kommunen har ökat…
 
Under den här mandatperioden har kunskapsresultaten i skolan gått ner och det är så många som var fjärde elev som inte har betyg för att komma in på gymnasiet. Under mandatperioden har socialdemokraterna sparat på skolan och rektorer vittnar om att klasserna måste vara stora för att de ska få ekonomin att gå ihop.
 
Under den här mandatperioden har Örebros äldre blivit illa behandlade på kommunens omsorgsboenden och de som behöver hjälp hemma tvingas släppa in allt för många olika personal i sina hem. Dessutom vill socialdemokraterna nu begränsa de äldres möjlighet att påverka vem som ska komma hem till dem och utföra den omsorg de har behov av.
 
Under den här mandatperioden har Örebros gator varit uppgrävda och mycket pengar har gått till att försämra framkomligheten för bilar och även utryckningsfordon. Det kaos som det varit, och fortsatt delvis är, att ta sig fram i vår stad är oacceptabel!  
 
Dessutom misslyckas man med integrationen och i vår stad är en stor grupp nysvenskar utan arbete. Socialdemokraterna har också valt att prioritera ett Kulturkvarter istället för skola och omsorg.
 
Inte heller har man klarat ekonomin. Det ser bra ut på sista raden med gigantiska överskott men ute i den dagliga driften (det som ger service och stöd till Örebroarna) är siffrorna röda. Skolan och omsorgen klarar sig inte på de pengar de tilldelas. Detta leder till att personalen blir stressad och pressad, sjukskrivningarna ökar och kvalitén sjunker.
 
Socialdemokraterna säger att valet handlar om välfärden – Jag kan hålla med om det men en röst på S garanterar definitivt inte välfärden i Örebro!
 
 

måndag 13 augusti 2018

Svensk skola behöver fler skickliga lärare

Svensk skola behöver fler skickliga lärare men att utbilda dem i parallella system utanför lärarutbildningarna som Kent Wallénförespråkar i en insändare i NA tycker jag är fel väg att gå.

För att locka fler till läraryrket måste vi göra några olika saker samtidigt.

Först måste vi se till att dagens lärare är nöjda med att jobba i skolan. Det handlar om att skickliga lärare ska ha bra betalt men också om att prioritera tillräckligt med resurser till skolan så att lärare får en rimlig arbetsmiljö. Om man generaliserar så jobbar lärare idag för mycket med administration, har för många elever att hantera och få möjligheter att göra karriär.

Här har vi lokala politiker ett stort ansvar men också Sveriges Riksdag i de statliga medel som fördelas till kommunerna.

Det andra som måste hanteras är att göra lärarutbildningen attraktiv. I Sverige har 30 lärosäten examinationsrätt och dessa lärarutbildningar ser i stort sett ut på 30 olika sätt. Både antalet lärosäten och bristen på en standardiserad utbildning behöver ses över. För att locka de duktigaste studenterna att välja läraryrket behöver kvalitén och antagningskraven höjas på lärarutbildningen.

Det tredje som behöver göras är att underlätta vägen till läraryrket med flexiblare regler för välutbildade människor från andra områden som söker sig till läraryrket.

Sist men inte minst måste läraryrkets status höjas. Det handlar om hur vi visar respekt för det viktiga arbete som sker i varje klassrum varje dag och att vi alla talar väl om skola och kunskap.

Vi Moderater går till val på en skola med fokus på kunskap. För att vi ska få fler skickliga lärare så behöver vi kunna bevisa att vi har en bra arbetsmiljö i dagens skola, en lärarutbildning med kvalité och att vägarna till läraryrket blir fler.

fredag 10 augusti 2018

Mer tid i skolan

På en av våra valaffischer står det: ”Sorry alla barn, men jag vill göra skoldagen en timme längre (ni kommer tacka mig när ni är äldre).” Det är Ulf Kristersson som uttalar detta vallöfte och jag håller med. Svenska elever behöver mer tid i skolan.

Även om resultaten i PISA och TIMSS 2015 pekar på en positiv trend (som beror på Alliansregeringens reformer för mer kunskap) så måste vi vidare. Vi ligger dåligt till jämfört med andra länder vilket inte är så konstigt då våra elever får nästan ett år kortare tid i grundskolan. Dessutom visar statistik från Skolverket att allt för många elever lär sig för lite.

Svenska elever är värda mer tid i skolan och därför vill vi öka undervisningen med en timme per dag från lågstadiet. För de flesta barn kommer det inte bli så stor skillnad då de redan idag är hela dagarna i skolan eftersom nästan alla i de lägre åldrarna går på fritids. Skillnaden är att de får mer undervisningstid och då med fokus på matte och svenska. Det är bra att ge alla barn möjlighet att lära sig att läsa, skriva och räkna så tidigt som möjligt!

Utöver mer undervisningstid vill göra grundskolan tioårig. Det innebär att barn ska börja skolan när de är sex år och gå fyra år i lågstadiet. På det sättet tar vi tillvara på barnens vetgirighet och låter dem möta skickliga lärare tidigt. För det är skillnad på förskoleklass där vi inte alltid har lärare som undervisar och skola.

Mer tid i skolan är bra för alla barn men speciellt bra för barnen i Örebro och Örebro län. För om Sverige ligger efter internationellt så ligger Örebro län efter nationellt. Vi behöver sätta kunskap och skola övers på ”att-göra-lista” och ge Örebros elever en reell chans att få den framtid som de är värda!måndag 6 augusti 2018

Skolan behöver mer teknik

Med jämna mellanrum blir det diskussionen om mobiler i skolan. I våras gick Socialdemokraternas Anna Ekström ut och lovade mobilförbud på lektionstid och idag skriver KD på NA-debatt att de välkomnar att Engelbrektsskolan blir mobilfri.

För mig är detta inte en politisk fråga. Det centrala är att vi sätter målet att det i skolan ska vara studiero och tryggt.

Anser skola och/eller lärare att de inte får till studiero när eleverna har med sig sina mobiltelefoner på lektionerna så är det helt OK för mig att skolan inför restriktioner.

Eller om skola och/eller lärare inte klarar av att kombinera trygghet med att eleverna har med sig sina mobiltelefoner i skolan så gör de klokt i att införa restriktioner. Vi Örebromoderater har agerat i frågan gällande trygga omklädningsrum där vi bl.a. förordade förbud mot mobiler med inspelningsfunktion.

Jag vill ha en modern skola och anser att tekniken behöver nyttjas ännu mer i svensk skola. Rätt använd erbjuder mobiltelefoner, surfplattor och datorer oändliga möjligheter. För våra barn och unga är den moderna tekniken och att ständigt vara uppkopplad mot social medier en del av vardagen. Om tekniken inte finns i skolan så är risken stor att undervisningen upplevs gammalmodig och irrelevant för eleverna.

I Örebro har vi, i politisk enighet, investerat massor i infrastruktur, datorer och surfplattor till våra elever. Jag vet dock att det finns en hel del kvar att göra för att tekniken ska nyttjas optimalt. Vi måste se till att varje lärare känner att de har tillräckligt med kunskap för att ta tillvara på allt som tekniken erbjuder. Här har varje rektor ett stort ansvar. Det handlar om tid för kompetensutveckling men även att ställa krav på att undervisningen ska upplevas relevant för eleverna.

Sedan efterfrågar jag ett större ansvar från oss alla att hur vi använder våra mobiltelefoner men ett mobilförbud på kommunens skolor löser inte den frågan.


tisdag 31 juli 2018

Rivstart för Örebro

Med sex veckor kvar till valet börjar vi nu på allvar samla ihop våra styrkor för valrörelse. Det handlar om att planera kampanjer samt vässa budskap och argumenten.
För mig är skolan en av de stora frågorna och vi moderater går till val på mer kunskap i skolan. Det måste vara slut på ursäkter om varför elever år efter år inte får med sig tillräckligt med kunskaper och det måste vara slut på mobbning och kränkningar i klassrum och på skolgårdar.


Under den här mandatperioden har antalet elever som lämnar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet ökat – detta sker i Sverige och i Örebro. Vi måste på allvar ta tag i problemen här och nu samt se till att jobba långsiktigt.

Här och nu gäller det att satsa på ledarskap och se till att varje elev möter skickliga lärare. Det handlar om resurser till varje klassrum men också om att göra det vi, enligt forskning och beprövad erfarenhet, vet fungerar. Konkret i Örebro vill jag ha mer pengar till skolan och jag vill styra skolan med färre mål från oss i kommunpolitiker så att skolan kan fokusera på sitt kunskapsuppdrag.

På lång sikt måste svenska elever få mer tid i skolan. Vi moderater vill öka antalet timmar i skolan med start i lågstadiet och utökningen ska fokusera på svenska och matematik. Det är också bra för eleverna i Örebro att vi vill införa obligatorisk läxhjälp och lovskola.

Elever som behöver extra hjälp ska automatiskt få det. Det ska aldrig bero på i vilken skola eleven går eller huruvida de kommunala politikerna anser det vara en bra idé eller inte!

Får vi väljarnas förtroende om sex veckor så kommer jag och moderater i hela Sverige börja detta arbete den tionde september. Det är dags nu!


Rivstart för Sverige

tisdag 24 juli 2018

Sommarlov

Nu har halva sommarlovet gått för eleverna i Örebro och jag hoppas att alla har det bra. Jag önskar att alla har möjlighet att uppleva saker, umgås med sina familjer och mysa i det vackra vädret. Men jag vet dock att det inte ser ut så för alla. Det finns barn som är hemma hela lovet då deras föräldrar behöver jobba. Det finns också de vars föräldrarna inte har råd eller av annnan anledning inte har möjlighet att komma iväg på utflykter eller resor. 

Jag hoppas dock att föräldrar och barn tar till sig av alla aktiviteter som ordnas av kommunen och andra i sommar. Unga människor behöver vettig sysselsättning och det är riktigt bra att KomTek, föreningar och andra ideella krafter ordnar för unga att aktivera sig. Exempelvis hade Rotary-klubbarna i Örebro, i samarbete med Korpen, ett sommarkollo på Ässundet för yngre elever i början av lovet. 

Ett annat exempel på smart aktivitet är att, som Djupadalsbadet i Kumla gör, ha böcker för utlåning där barn och unga finns. Det finns väl inget mysigare än att slappna av med en bok efter att man har badat! 

Ja, det är bra att ta tillvara på möjligheten att under lovet förkovra sig och/eller läsa igen det som man ligger efter i skolan. Lovskolan som numera erbjuds elever är bra även om den enligt min mening sätts in för sent och borde vara obligatorisk för elever som ligger efter. 

Det moderata förslaget är att fyra veckors lovskola ska vara obligatoriskt för elever som riskerar att inte komma in på gymnasiet från skolår 6 till 9. Dessutom ska läxhjälp alltid finnas på skolan. (I dag finns möjlighet till statsbidrag till 50 timmars lovskola och i Örebro erbjuds det till 8:or o 9:or) 

Under ledigheten finns tid att reflektera och fundera över sin framtid. Jag önskar att fler elever kunde vara tillfreds med att de klarat skolan och att de fått den hjälp de behövde av skickliga lärare.