måndag 13 april 2015

Örebros elever är värda en trygg skola utan droger

År 1842 införde Sverige allmän skolplikt. Det innebär att vi lagligen ställer krav på att alla elever ska gå i skolan, oavsett vad de själva eller föräldrarna tycker. Det är ett bra ställningstagande.

Men med en skolplikt följer också en skyldighet på kommunen att, som huvudman för de flesta skolor i Örebro, sköta sitt uppdrag. När krav ställs på att barn måste gå i skolan ska vi se till att alla elever få den undervisning och den kunskap de behöver för att lyckas i livet. Vi ska också se till att skolmiljön är trygg för våra elever.

Det handlar om att stävja kränkningar, trakasserier och våld mellan elever, det som i dagligt tal kallas mobbning. Det handlar också om att se till att våra skolgårdar aldrig blir rekryteringslokaler för extrema rörelser eller kriminella organisationer. Självklart ska våra skolor också erbjuda drogfria miljöer. Tyvärr lyckas vi idag inte med detta.

Nya Moderaterna vill införa nolltolerans mot mobbning och kränkande beteenden i skolan. Barn, i en period av livet som formar deras självbild, utsätts idag för våld och kränkningar vi aldrig skulle acceptera på en arbetsplats. När ett barn mobbas måste vuxenvärlden reagera omedelbart. En lärare som ser en elev kränka en annan måste ställa sig emellan, ta över konflikten och tydligt visa att det är fel att kränka en annan människa. Tyvärr säger det socialdemokratiska styret nej till att införa en sådan plikt.

Vi vill vara säkra på att ingen elev rekryteras till kriminella organisationer eller radikala rörelser som IS, Revolutionära fronten eller Svenska Motståndsrörelsen. Skolpersonal på en av våra gymnasieskolor har varnat för att sympatisörer till den förstnämnda sprider sin propaganda under skoltid. Här måste vi ge skolans personal det stöd de behöver för att möta dem som sympatiserar med demokratins fiender. Nya Moderaterna vill också att skolpersonal ska få kunskap om de symboler som olika organisationer använder så att de snabbt kan reagera om kriminella eller antidemokratiska grupper håller på att etablera sig på skolan.

Nya Moderaterna valde i sin budget att satsa fem miljoner på att bekämpa droger i Örebros skolor. När föräldrar vinkar av sina barn på väg till skolan ska de känna sig trygga med att det är början på ett liv i välmående och värdighet. Så är det för de flesta, men inte alla. Några barn fastnar i missbruk innan de är gamla nog att köra moppe. Varje år stängs elever av från skolan på grund av narkotikabruk och vi vet att mörkertalet stort. Bruket av Spice är stort bland våra unga och väldigt svårt att upptäcka genom provtagning. Symptomen är dock enkla att se för en lärare som vet vad man ska titta efter. Nya Moderaterna vill få till ett utökat samarbete med beroendecentrum för att ge våra lärare bättre utbildning i att upptäcka bruk av narkotika. Till detta har Socialdemokraterna sagt nej.

Politik handlar om att vilja, men också att välja. Jag skulle inte för mitt liv vilja påstå att Socialdemokraterna vill att barn ska utsättas för mobbning, att IS ska rekrytera på våra skolor eller att de vill att barn ska röka Spice. Men när de väljer att slösa på betong, arkitekttävlingar och spekulation på energi- och bränslemarknaden saknas resurserna att möta dessa utmaningar i våra skolor.

Bara ett parti som inser välfärdens roll i att bygga Örebro tryggt kan hålla ihop vår kommun. Både välfärden och skolan behöver stora satsningar för att klara sitt uppdrag. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar