onsdag 13 november 2013

Nolltolerans mot mobbing

Ett forskningsprojekt pågår på Örebro Universitet som under tre år kartlägger mobbning och kränkningar på Örebros skolor. Idag fick jag ta del av materialet i en presentation som Odd Lindberg och Karin Hellfeldt hade

Alla elever, 6000 stycken, i kommunala skolor har fått svara på frågor om kränkning och mobbning, dess omfattning, frekvens och uppfattning om varför mobbningen uppstår. Frågorna handlade också om trivsel, trygghet i skolan och om hur elever mår. Två av tre enkäter har genomförts och den sista omgången är planerad till mars 2014.

Kränkningarna har ökat medan mobbningen ligger ungefär på samma nivå, 6,7% = 400 elever i Örebro, åren 2012 och 2013.

En slutsats som forskarna drar är att det förebyggande arbetet inte verkar fungera eftersom en större andel av de mobbade eleverna ser en försämring än en förbättring av sin situation. För 1,2% av de mobbade eleverna fortsätter mobbningen även under andra året. Att långvarigt bli utsatt för mobbning får stora konsekvenser för eleven som ofta tar sig destruktiva uttryck, frånvaro och skam.

Linbergs kommentar till nätmobbning var att de inte ser en ökning av själva mobbningen men att konsekvensen blir att eleven aldrig får varar i fred. Mobbingen får en betydligt större omfattning då den fortsätter efter även efter skoltid.

Det unika i denna undersökning är att man kan följa svaren på individnivå (till detta har man fått tillstånd av en etiknämnd). Forskarna kommer efter den tredje omgången att göra djupintervjuer. De kommer också att välja ut skolor som är bättre/sämre och göra djupare studier över hur skolorna jobbar.

Forskarna menar att kulturen på skolan är avgörande – Hur skolan agerar, vad som är accepterat och vad lärarna väljer att se. I grunden ska det finnas en nolltolerans mot kränkningar och mobbning. Viktigt är att lärarna har så goda relationer med eleverna att de vågar berätta när något händer. Skolan måste ha tydliga handlingsplaner över vad man gör när någon elev blir utsatt och det ska skrivas åtgärdsplaner som följs upp.

Vidare måste skolan hela tiden göra undersökningar om hur det är på skolan och använda resultaten för att förbättra. Det är också viktigt att förebygga genom att ordna aktiviteter på skolan som främjar relationen mellan elever, speciellt mellan yngre och äldre elever.

I vår budget har vi Moderater de senaste tre åren haft med satsningar på tryggheten i skolan. Vi vill införa nolltolerans mot mobbning, arbeta tydligare med förebyggande insatser och vi vill införa ett krav på varje vuxen att direkt ingripa när en kränkning sker. Det känns skönt att detta så väl stämmer överens med vad forskarna säger.

Tvärsnytt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar