torsdag 13 december 2012

Skapa förutsättningar för lärande

På dagens möte med Gymnasienämnden påpekade jag att flytten från Wadköpings Utbildningscenter, WUC, fortfarande har stora negativa konsekvenser för en del elever. Främst kommer det fram när jag pratat med personal och elever på Rudbecksskolans Vård och Omsorgsprogram och på Risbergska skolans Samhällsvetenskapsprogram för elever med högfungerande autism. Det har gått en hel termin men lokalerna är fortfarande inte klara!

På Vård och Omsorgsprogram är det trång, stor brist på lektionssalar och utrymme för eleverna att vistas på raster. Inom politiken är vi eniga om att det är viktigt att vi får ungdomar att söka denna linje. Trots detta har denna grupp lärare och elever, under de senaste åren, blivit extremt illa behandlade. Först hade de mer eller mindre dåliga lokaler under 10 år på en skola, sedan flytt tillbaka till perfekt anpassade lokaler på WUC för att ett år senare tvingas flytta till Rudbeck där i stort sett inget har fungerat de första månaderna! Hur ska elever lockas till ett program på en skola där grupprum saknas, där det ständigt pusslas med klassrum och eleverna inte har någonstans att vara på rasterna?

För eleverna med högfungerande autism är situationen värre. De upplever att lokalerna inte alls är anpassade efter deras behov bl.a. är det trångt och en för hög ljudnivå. För denna elevgrupp är förändringar, som att flytta, svåra att hantera. Att de dessutom tvingas in i sämre lokaler som saknar anpassning efter deras behov är ett stort misslyckande.

Med detta som bakgrund föreslog jag att våra tjänstemän ska utreda konsekvensen av flytten från WUC för dessa två grupper av elever samt att en åtgärdsplan omgående ska tas fram. Till detta sa S-majoriteten nej - De upplever inte att problemen finns!

Fråga är vem de pratat med? Lyssnar de till lärare och elever? Har de suttit ner och pratat med eleverna på Risbergska och hört hur frustrerade de är för att deras datorer (de fick dessutom inte med sig alla datorer från WUC vilket i sig är ofattbart!) inte går att använda för att det inte finns nätanslutning i lokalerna? Har de sett hur trångt de har det? Har de pratat med lärarna som menar att vissa elever under perioder inte klarar av att komma till skolan eftersom ljudnivån är för hög?

Har de hört hur arga tjejerna på Vård och Omsorgsprogrammet är för att deras undervisning blivit så lidande av att lokalerna inte varit klara och utrustning inte fungerat?

Jag var emot beslutet att lägga ner WUC – Jag kan acceptera att alla inte tycker som jag men jag kan inte acceptera att viktiga grupper av elever blir så illa behandlade och ignorerade av den styrande majoriteten! S verkar sakna viljan att skapa förutsättningar för lärande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar