onsdag 16 april 2014

En modern skola

Jag anser att datorer och IT ska vara naturliga verktyg i svensk skola. Det är viktigt, inte minst för att göra skolan relevant för dagens barn och unga.

Nu har flera forskare studerat hur datorer används i undervisningen och huruvida detta ger resultat. För vissa politiker och debattörer är resultaten ett bevis på att vi inte ska investera i modern teknik. För mig pekar resultaten på att vidareutbildning för lärare behövs så att tekniken används på rätt sätt. Skolan behöver också motivera och ställa krav på lärare för att vi ska få en modern undervisning i alla skolor.

Ulli Samuelsson har tittat på hur skolan tar tillvara på den kunskap som eleverna har i informations- och kommunikationsteknik (IKT). Resultatet är att olika lärare använder tekniken olika och därmed utvecklas inte eleverna jämlikt - Skolan uppfyller inte sitt uppdrag att vara likvärdig eller kompensatorisk. Samuelsson är förvånad över att användningen av IKT är frivillig på de flesta skolor.

I Förra veckan kunde vi läsa i NA om Åke Grönlund på Örebro Universitet som i sin studie, Unos Uno, kommer fram till att satsningen på en dator till varje elev inte gjort skolan bättre. Han menar att skolor ofta drar ner på antalet lärare för att klara investeringen och att datorerna ofta distraherar eleverna.

Datorer är inga leksaker – De är arbetsverktyg som ger möjlighet att få del av en hel värld av idéer och kunskap. En duktig pedagog kan göra lektionen intressant genom ladda ner filmer och bilder via nätet. Lektioner och uppgifter kan läggas upp på nätet och kommunikationen mellan elever och pedagoger blir snabb och enkel.

Datorer och teknik kan aldrig ersätta en duktig lärare – det krävs engagerade och duktiga pedagoger för att tillgodogöra sig allt det som nätet erbjuder.

I båda dessa forskares studier kan man utläsa att skolledningens inställning är av stor betydelse. Rektor måste ta sitt pedagogiska ledarskap på allvar i denna fråga. Lärare måste motiveras och utbildas i att använda IKT i undervisningen.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar