onsdag 15 maj 2013

Nationella prov

I vår strävan efter att lärare ska tillåtas att vara just lärare har vi moderater i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att Örebro Kommun ska utreda förutsättningarna för att rätta de nationella proven centralt i kommunen.

När jag pratar med lärare i Örebro är det omfattningen av de administrativa uppgifterna som ständigt kommer upp och som de är negativa till. Lärare vill undervisa, möta sina elever och inte sitta med administrativa uppgifter!  

Vi behöver hjälpas åt med att hitta nya vägar för att minska den administrativa delen i lärarnas vardag. Här måste varje skola, varje lärarlag och vi politiker lägga förslag.

Jag för därför fram förslaget är att införa central rättning av de nationella proven i Örebro Kommun. Jag gör det för att tiden som lärarna lägger på att rätta dessa prov är omfattande och får till följd att värdefull undervisningstid går förlorad. Skulle en central rättning av proven införas skulle lärares tid för mötet med eleverna öka.


En ytterligare positiv aspekt av detta är ökade förutsättningar för en likvärdig bedömning av proven. Detta är viktigt då de nationella proven utgör en betydande del av underlaget för betygssättningen av våra elever. Rättningen av dessa prov måste därför vara likvärdig, samt hålla en hög kvalité som stämmer överens med kursplanernas mål och kunskapskrav.

När Skolinspektionen 2010 och 2011 genomförde en omrättning av de nationella proven fann de tyvärr att det systematiskt sker en överbetygssättning vid rättningen. Detta är ett stort problem  eftersom det leder till att ett stort antal elever får fel betyg, vilket i sin tur gör att hela syftet med de nationella proven försvinner.  Det är också ett problem eftersom att det kan leda till att man inte upptäcker elever som är i behov av särskilt stöd.
En central rättning av de nationella proven bör innebära både ökad tid till undervisning samt en mer likvärdig bedömning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar