onsdag 14 mars 2012

Trygg skola för alla

Idag rapporterar Skolinspektionen om de anmälningar om upplevda missförhållanden vid en skola som kommit in under 2011. Totalt är det 2651 anmälningar och sedan 2003 har det varit en konstant ökning av antalet anmälningar. Från Örebro län kommer nästan 80 fall och en hel del av dessa härrör till Örebros skolor.

Den vanligaste anmälningsgrunden 2011 är, precis som tidigare år, att anmälaren anser att skolan inte gjort tillräckligt i samband med att en eller flera elever blivit kränkta. Den näst vanligaste anmälningsgrunden 2011 är att anmälaren anser att skolan inte har gett en elev tillräckligt särskilt stöd

Självklart är det så att alla anmälningar inte leder till att Skolinspektionen ingriper men det är inte det som jag tycker är det värsta. Det västa är att det har gått så långt att man anser att man ska anmäla. Varför klarar inte skolorna av att reda ut sakerna på skolan?

Att skolan är trygg för alla elever är viktigt. På en gång när något händer måste alla vuxna på skolan veta vad som ska göras. För att upptäcka vad som händer i skolan måste det finnas närvarande vuxna. Det innebär exempelvis öppna dörrar till arbetsrum och vuxna som rör sig i korridorerna. Varje skola måste ha trygghet för varje elev högt på agendan. Elever som oroar sig för vad som ska hända på nästa rast har liten förmåga att ta till sig den kunskap som lärarna förmedlar.

Att inte få tillräckligt med hjälp och stöd för att klara sin skolgång är oacceptabelt. Det finns inga hopplösa fall! Med duktiga pedagoger finns det alltid ett sätt att nå varje elev. Detta är skolans skyldighet och vi beslutsfattare måste skapa förutsättningar för detta!

Radio Örebro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar