söndag 26 januari 2014

Viktiga besked om skolan

I slutet av veckan presenterade Nya Moderaterna den skolkampanj som ska genomföras veckorna 6-8 i hela Sverige. Som lokal skolpolitiker känns det så bra att partiet centralt tar stora grepp för att lyfta dessa viktiga frågor.

Det som föreslås är mer stöd och hjälp till de elever som behöver det, utökad tid mellan lärare och elev samt mindre pappersarbete och högre löner för lärare. Vårt mål är att ingen elev ska gå osedd genom skolan.
Nya Moderaterna vill ha en skola där alla elever blir sedda. Varje elev ska ges förutsättningarna att nå kunskapsmålen. Sedan Alliansregeringen tillträdde har skolan fått en ny utformning med nya läroplaner, nytt betygssystem och fler nationella prov. Samtidigt genomförs stora satsningar på att förbättra lärarnas utbildning, kompetens och karriärmöjligheter. Detta är viktiga satsningar, men mer behöver göras.

Nya Moderaterna är tydliga med att det behövs mer kunskap i svensk skola. Vi ger därför tre besked:

1. Vi föreslår mer stöd och hjälp till de elever som behöver det. I svensk skola ser vi att många elever inte får tillräckligt med hjälp. Vi menar att stöd måste ges till de elever som behöver det som mest. Här är tidiga insatser avgörande.

2. Utökad tid mellan lärare och elev. Svenska skolor har färre undervisningstimmar än andra länder. Det är inte hållbart. Vi är övertygade om att tiden mellan lärare och elev måste utökas för att fler elever ska lyckas nå kunskapsmålen.

3. Mindre pappersarbete och högre löner för våra lärare. Bra och skickliga lärare är avgörande för att vända elevers sjunkande skolresultat. Vi vill därför stärka läraryrkets status för att fler ska söka sig till läraryrket. Nya Moderaterna föreslår att fler karriärtjänster för lärare inrättas. Dessutom är det viktigt att låta lärare vara lärare. Därför vill vi minska på lärares pappersarbete och dokumentation.

För oss i Örebro är detta viktiga besked. Vi har dåliga kunskapsresultat och måste höja kvalité i undervisningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar