fredag 28 januari 2011

Arbetet mot mobbning måste intensifieras

I dag kom Skolverkets utvärdering av olika program mot mobbing. Rapporten påvisar att det inte funnits tillräcklig forskning och utvärdering av metoder som används inom mobbningprevention. Antalet evidensbaserade metoder är få vilket har lett till att skolor inte använt endast en metod eller så blandar de ihop olika metoder. Skolverket kommer fram till att det finns två metoder som har positiv effekt för både flickor och pojkar och att det finns metoder som endast har positiv effekt på elever av ena könet. Rapporten visar även att vissa metoder inte har någon effekt alls och att vissa metoder snarare leder till ökad mobbning.

Vi kan inte acceptera att elever blir kränkta eller mobbade. Mycket görs i Örebros skolor men vi har ännu inte nått full måluppfyllelse vad gäller mobbning. Varje barn som mobbas måste ses som ett misslyckande. Alla barn måste kunna känna trygghet och glädje när de går till skolan på morgonen,

Jag tror att det är viktigt att anpassa metod efter individen och då använda en metod som har evidens för just den typen av mobbning som elever utsätts för. Viktigt är att kontinuerligt följa upp om situationen förbättras och att använda resultatet i det fortsatta arbetet.

I rapporten påtalas vikten av ett bra skolklimat för att motverka mobbning. Här beskriver man kunskap, kreativitet, delaktighet och inflytande som viktiga komponenter för att skapa trivsam miljö i skolan. För att åstadkomma det krävs engagerad och involverad personal.

Det måste vara upp till alla vuxna som finns i skolan, från städerska till rektor, att skapa en arbetsmiljö som är bra för alla. En samsyn och förankring bland all personal om vilka åtgärder som ska ske vid mobbning är en framgångsfaktor. För detta krävs ledarskap. Det krävs också och tydlighet från politiken att skolan är en arbetsplats där vi inte tolererar diskriminering eller kränkande behandling av någon.

Vi måste involvera eleverna i arbetet med att skapa en miljö i skolan som präglas av trygghet och kreativitet. De framgångsrika skolorna arbetar medvetet och systematiskt med att låta elever kontinuerligt vara med i aktiviteter som förebygger mobbning.

En trygg skola är en förutsättning för lärande och en rättighet för alla barn i Örebros skolor.

se även: Betty Malmberg, Kent Persson , Lotta Edholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar