onsdag 16 november 2011

Budgetdebatt i Örebro

Idag har vi haft budgetfullmäktige i Örebro. Debatten om skolan var bra och visade på en tydlig skillnad mellan majoritet och oss i oppositionen. I vår budget prioriterar vi välfärden. I ekonomiskt oroliga tider vill vi undvika nedskärningar eftersom besparingar oftast drabbar de som behöver välfärden mest.

Vi vill värna kvalité och det kunskapsuppdrag som förskola och skola har. Denna prioritering gör vi eftersom vi anser att barnen, eleverna och ungdomarna är vår framtid.

Vi vill ge förutsättningar för medarbetarna i våra förskolor att ta tillvara varje barns nyfikenhet och lust att lära. Därför avsätter vi 13 miljoner för att öka personaltätheten i förskolan. Vi vill minska barngruppernas storlek för att successivt komma ner till max 15 barn per förskolegrupp. Mer personal är en viktig åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och för att möta ökade krav på pedagogik. Därför gör vi också en satsning på mindre klasser i grundskolans lägre årskurser.

Trygga barn och elever har en bättre förmåga att ta till sig den kunskap som förskola och skola förmedlar. För att skapa en tryggare skola gör vi flera satsningar i vår budget.

För det fösta återinför vi den fria pedagogiska lunchen. Avgiften som personalen får betala för att äta pedagogisk lunch (20 kr/måltid) har inneburit färre vuxna i många matsalar. När vi har pratat med lärare och föräldrar vittnar de om att förändringen har medfört negativa effekter i form av oro och stress kring måltiden. Fler vuxna kring matborden skapar trygghet och gör att barnen blir mer benägna att äta sin skollunch.

Vi vill också stärka det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandling. För mig är det viktigt att elever ska se fram emot sin skoldag och sina raster tillsammans med kamrater som de trivs med. Inget barn ska känna olust eller vara rädd för att behandlas illa i eller i anslutning kring skolan. Elever och föräldrar i Örebro ska veta att snabba och tydliga insatser sätts in när något händer på skolan. Med vår satsning vill vi säkra att handlingsplaner finns på varje skola.

Den tredje trygghetssatsningen vi gör i vår budget är att stärka elevhälsan genom att anställa fler skolsköterskor och kuratorer. Många unga mår dåligt och det är väsentligt att vi har en skolhälsovård som kontinuerligt genomför hälsosamtal och som kan arbeta förebyggande för en bra elevhälsa.

För varje barn är det en rättighet att få en bra skolgång. Varje barn har rätt att utifrån sina förutsättningar få utvecklas till att klara skolans mål. Skolan ska möta varje elev med höga förväntningar, fokusera på sitt kunskapsuppdrag och ha en förmåga att anpassa undervisningen till eleven.

För att klara det måste lärarna få kompetensutveckling och vi måste ge förutsättningar för rektorer att utföra ett pedagogiskt ledarskap. Då duger det inte att göra neddragningar på 30 miljoner som majoriteten i Örebro föreslår!

Vi kan vara nöjda först när alla elever klarar sin genom skolan med minst godkända betyg. Vi måste höja ambitionsnivån. En rättvis skola är en skola som klarar varje elev oavsett bakgrund.
Idag vet vi att föräldrars förmåga att stötta och uppmuntra sina barn har en avgörande betydelse för hur det går i skolan. Och vi vet att detta oftast är kopplat till föräldrarnas utbildningsnivå. Än viktigare är det då att ha en skola som klarar av att stötta alla elever till bra resultat.

I vår budget lägger vi samma pengar 2012 som 2011 – Vi säger nej till nedskärningar inom barnomsorg, förskola och skola – och vi gör det för barnens skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar