söndag 13 februari 2011

Aktivera fler unga

Idag skriver Erwin Apitzsch Brännpunkt om folkhälsa och föreslår att kommunerna ska öppna upp idrottshallarna för ungdomar som vill träna men inte satsa på det sätt som de allra flesta idrottsföreningar erbjuder idag.

Idéerna som presenteras är mycket intressanta och bra. Det är en stor utmaning för oss att göra svenskarna generellt och ungdomarna specifikt mer fysiskt aktiva. Att röra på sig är mycket viktigt ur hälsosynpunkt och det är väsentligt att man i unga år lär sig att rörelse är en naturlig del i livet.

Apitzsch skriver att många ungdomar, 80 % av de som idag är fysiskt inaktiva, vill röra på sig i syfte att ha roligt och inte för att bli bättre. Många ungdomar rör sig inte eftersom de inte vill visa upp sig, göra bort sig eller för att de vill bestämma över sin egen fritid. En lösning kan vara att starta nya idrottsföreningar som inte har tävlingsverksamhet.

Specialisering och träning på idrottsföreningarnas villkor passar inte alla och ur rättvisesynpunkt är det viktigt att fler får tillgång till de hallar som kommunerna äger. Problemet är väl idag bristen på tider i idrottshallarna och ledare samt att systemet många gånger bygger på att man inte kan boka tid om man inte är en förening.

Vi bör alla ha intresse av att lösa detta välfärdsproblem som vi redan idag ser följderna av i form av fetman och större antal sjukdomar. På lång sikt tjänar samhället massor på att fler människor har en hälsosam livsstil. Här har sjukvården ett stort ansvar att informera människor och då speciellt i sina möten med blivande föräldrar.

Jag tror att idrottsrörelsen inser problemet och på många håll är beredda att ta ett ansvar för folkhälsan. Det bara gäller att hitta formerna och att kommunen är beredd att ta ansvar vilket jag tror ska ske i form av marknadsföring, administration och ersättning till ledare.

Apitzsch påtalar vikten av att skapa en arena för samverkan mellan föräldrar, idrottsföreningar, skola och kommun i syfte att få inaktiva aktiva.

I Örebro, med tillgång till GIH-studenter, bör förutsättningarna att få tag på ledare för denna typ av verksamhet vara god. Lokaler kan vara ett problem men jag tror att en översyn över hur lokaler utnyttjas kan lösa en del av detta.

Att öppna upp idrottshallar ett par timmar om dagen för spontanidrott där ledare är tillgängliga bör vara möjligt i en kommun av Örebros storlek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar