söndag 11 september 2011

Alla elever ska nå minst godkänt

Barnen är vår framtid och därför är det viktigt att skolan ges förutsättningar att sköta sitt uppdrag. Ansvaret för skolan ligger på oss kommunpolitiker och det är vi som måste ge skolan förutsättningar att lyckas. För oss moderater innebär uppdraget att varje elev i Örebro ska klara skolans mål och få en skolgång som på bästa sätt förbereder dem för framtiden.

Vi är många som oroas över att skolresultaten generellt är lägre än tidigare. Kraven på vad som ska uppnås per årskurs har blivit lägre och svenska elever halkar efter i internationella undersökningar. Alliansregeringen har genomfört flera stora reformer för att öka kunskapsnivån i skolan. Det är bra att regeringen gör sin del och det är viktigt att vi på lokal nivå nu tar vårt ansvar.

Under Koalitionens år vid makten har resultaten i Örebros skolor blivit bättre och vi kan konstatera att det i dag är fler än tidigare som med fullgoda kunskaper klarar sig igenom Örebros skolor. Det är bra, men nöjda kan vi inte vara förrän alla elever klarar skolans mål. Vi kan heller inte slå oss till ro innan vi har kommit till rätta med de stora skillnaderna i resultat som finns mellan skolorna i Örebro. Det är hög tid att höja ambitionsnivån för att göra Örebro till Sveriges bästa skolstad där varje elev går ut med fullgoda kunskaper

För att skolresultaten ska förbättras och kunskapsnivån öka anser vi att de mängder av regler och målsättningar som idag finns ska omformuleras till ett fåtal övergripande och konkreta mål för skolorna i Örebro. För oss är det exempelvis självklart att ett av målen ska vara att alla elever ska klara minst godkänt. Andra mål kan vara att uppnå en viss nivå i meritvärde och att ha nolltolerans mot mobbning. Vi anser att den främsta uppgiften vi som engagerade skolpolitiker har är att skapa en kunskapsfokuserad skola där alla elever utifrån egna förutsättningar kan växa till sin fulla potential.

Med dessa mål måste säkerligen en mängd åtgärder och delmål sättas in vilka kan vara olika beroende på hur situationen ser ut på respektive skola. Till detta måste skolorna få resurser och stöttning. Resurserna kan vara i form av pengar men vi tror också att omorganisation och frihet för skolorna att utforma sin verksamhet kan vara en del i arbetet för att nå målen.

Vi ser behovet av en bred dialog om skolan i Örebro. Därför har vi moderater skrivit en motion till Kommunfullmäktige med förslag om en blocköverskridande överenskommelse där vi kommer överens om max fyra mätbara mål för skolorna i Örebro. Målen ska fastställas över lång tid, vara mätbara och kontinuerligt följas upp.

Sollentuna är ett gott exempel på en kommun som blivit en av Sveriges bästa skolkommuner efter att de rensat i den snårskog av mål och regler som ofta finns på olika politiska nivåer i skolan. Sollentuna har lyckats vända en negativ trend genom att i politisk enighet ta fram några få mål och inte ändra dem över tid.

Skolpolitiker i Örebro, från olika partier, behöver göra som i Sollentuna. Vi måste satsa på att skapa en lärande miljö i skola om vi ska kunna förbättra livschanserna för barn och ungdomar. För oss moderater är skolan bland det viktigaste uppdrag kommunen har. Vi anser att det är dags att höja ambitionsnivån – För allas vår framtid, för barnen och hela Örebros utveckling!


Maria Haglund (M), Kommunalråd och 2:e vice ordförande i Gymnasienämnden
Sara Dicksen (M), 2:e vice ordförande i Skolnämnd sydväst
Eghbal Kamran (M) 2:e vice ordförande i Skolnämnd nordost
Najah Ericsson Tali (M) 2:e vice ordförande i Skolnämnd nordväst
Sandra Rosén (M) gruppledare för moderaterna i Skolnämnd sydost
Lennart Carlsson (M) 2:e vice ordförande i Östernärke områdesnämnd

Debattartikel publicerad i NA idag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar